Nowe możliwości finansowania inwestycji
dotyczących ochrony środowiska w firmie
na lata 2007 - 2013

Od przyszłego roku pojawi się nowa propozycja finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska dla przedsiębiorców prywatnych. Jest nią finansowany z środków UE Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko". Instytucjami właściwymi w sprawie realizacji programu jest Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W ramach programu będą realizowane liczne priorytety, w tym kilka dotyczących ochrony środowiska. Są wśród nich następujące:

1. Gospodarka wodno-ściekowa.
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
3. Bezpieczeństwo ekologiczne.
4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.
5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Priorytetem skierowanym wprost do przedsiębiorców jest ten dotyczący przedsięwzięć dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Główny cel priorytetu to ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego.

Do szczegółowych celów priorytetu, na które możesz otrzymać dofinansowanie, zalicza się takie, jak:

 • Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją.
 • Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, w tym zmniejszenie ilości odpadów innych niż komunalne i zwiększenie poziomu odzysku tych odpadów.
 • Zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT).
 • Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń (w szczególności substancji niebezpiecznych) odprowadzanych przez przemysł do środowiska wodnego oraz zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi.
 • Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji substancji zanieczyszczających z obiektów spalania paliw o mocy większej od 50 MW.
 • Zwiększenie udziału odpadów poużytkowych i niebezpiecznych podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu.

W związku z powyższymi celami projekty (inwestycje), które mogą uzyskać pozytywną decyzję o dofinansowaniu, to:

 • publikacja materiałów uzasadniających wprowadzenie systemów zarządzania środowiskowego,
 • wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu,
 • projekty dostosowawcze dla przedsiębiorstw, warunkujące uzyskanie certyfikatu,
 • projekty w celu uzyskania ekoznaków dla produktów,
 • projekty związane z wprowadzeniem ekoetykiet,
 • zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów,
 • ograniczanie ilości powstawania odpadów,
 • ograniczanie zużycia surowców naturalnych, w tym wody, oraz ograniczanie zużycia energii,
 • zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości przez zapobieganie emisjom do środowiska,
 • zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów,
 • zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT,
 • inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia "końca rury"), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji,
 • inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami,
 • budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych,
 • modernizacja lub rozbudowa obiektów systemów spalania paliw i systemów ciepłowniczych,
 • modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
 • konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku,
 • budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów,
 • budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia magazynowania i transportu odpadów oraz przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania,
 • budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych.

Jako składający wniosek musisz uwzględnić następujące koszty, które mogą zostać dofinansowane:

 • prace przedrealizacyjne, w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, raport o oddziaływaniu na środowisko,
 • nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy,
 • zakup lub wykonanie budowli i budynków,
 • nabycie maszyn i urządzeń wraz z kosztami transportu, załadunku i wyładunku,
 • roboty demontażowe, budowlano-montażowe oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń i całego obiektu,
 • zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, urządzenia automatyki i sterowania, aparatura kontrolno-pomiarowa, zaplecze techniczne i laboratoryjne, przyłączenie do systemu odprowadzania ścieków, ogrodzenie, oświetlenie, zagospodarowanie terenu i strefy ochronnej,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów , licencji, nie opatentowanej wiedzy technicznej i technologiczne lub z zakresu organizacji i zarządzania,
 • usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym badania i nadzór potwierdzające osiągnięcie ekologicznego efektu.

Etapy postępowania w ramach ubiegania się o dofinansowanie:

 • przygotowanie wniosku wstępnego, czyli tzw. karty potencjalnego przedsięwzięcia,
 • złożenie wniosku wstępnego do właściwej instytucji,
 • złożenie wniosku o dofinansowanie w razie pozytywnej aprobaty wniosku wstępnego.

Pytania, na które jako przedsiębiorca musisz znać odpowiedzi, aby prawidłowo przeprowadzić procedurę przygotowywania wniosku:

1. Czy projekt wpisuje się w cele programu, z którego ma być dofinansowany?
2. Czy potrafisz wykazać, że Twoja, (wnioskodawcy) instytucja ma odpowiednie doświadczenie, kadry i środki finansowe do realizacji projektu?
3. Czy projekt spełnia kryteria, na podstawie których będzie dokonywana ocena merytoryczna?

Jakie działania powinieneś podjąć w przygotowaniach do uzyskania dofinansowania?

 • opracowanie planu inwestycyjnego przedsięwzięcia,
 • opracowanie planu inwestycji odtworzeniowych,
 • wyliczenie kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz efektu ekologicznego.

Standardowymi elementami wniosku o dofinansowanie są:

 • tytuł projektu, instytucje i osoby do kontaktu,
 • typ i lokalizacja projektu,
 • cele projektu,
 • opis projektu,
 • koszty projektu,
 • analiza finansowo-kosztowa,
 • oczekiwania w zakresie dofinansowania lub inne źródła dofinansowania,
 • zakres korzystania z zamówień publicznych,
 • sposób monitoringu przedsięwzięcia.

Dodatkowe źródła informacji:
strona Ministerstwa Środowiska - www.mos.gov.pl
strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
strona www.funduszestrukturalne.gov.pl

ZAPYTANIA W SPRAWACH POWYŻSZYCH
Można składać poprzez :
e-mail: kompex@pro.onet.pl,poczta@kompex.com.pl
fax.: 012 415-95-22
poczta : 31-207 Kraków, ul. Ks. K. Siemaszki 62